Privacyverklaring voor deelnemers aan onze opleidingen

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting Recht en Overheid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Titel
 • Geslacht
 • Organisatie waarvoor u werkt
 • Adresgegevens (werk dan wel privé) en factuuradres, inclusief inkoopnummer e.d.
 • Functie
 • Geboortedatum (alleen van masterstudenten)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Recht en Overheid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het organiseren van de cursus en de daarbij behorende verstrekking van informatie aan de deelnemers.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U desgewenst inzicht te geven in de door u te volgen en gevolgde cursussen via het portaal MijnAcademie (aan te geven bij uw inschrijving).
 • U desgewenst te informeren over het actuele cursusaanbod en/of algemene nieuws van de academies (Academie Actueel) via een online nieuwsbrief.
 • U desgewenst te informeren over de (start van) de toelatingsprocedure van onze masteropleidingen via een mailing. 
   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Recht en Overheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een algemene bewaartermijn van 7 jaar (op basis van fiscale bewaarplicht) na het volgen van uw laatste cursus. Na deze termijn nemen wij contact met u op en heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat de bewaartermijn van uw gegevens verlengd mag worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Recht en Overheid verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde, hoge niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Recht en Overheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Recht en Overheid gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Recht en Overheid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar academie@acwet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.