27 februari 2017

De selectieprocedure voor nieuwe trainees is van start gegaan!


De eerste ronde vindt plaats van maandag 27 februari tot en met donderdag 9 maart. Het inschrijven verloopt via een beveiligd portal, het ePortfolio van de Academies. Het ePortfolio wordt beheerd door Leeuwendaal, het bedrijf dat onze selectieprocedure faciliteert. In dit artikel vindt u achtergrondinformatie over onze selectieprocedure.

De Academie gaat komende maanden samen met de departementen op zoek naar nieuwe trainees die als groep 9 (OJ) en groep 17 (WJ) de juridische kwaliteit van de rijksoverheid zullen komen versterken. Er is sprake van een selectieprocedure omdat het aantal belangstellenden voor een traineeplaats ruimschoots het aantal beschikbare plaatsen overtreft: uit een groep van naar verwachting 350 sollicitanten zullen we twee groepen (OJ en WJ) van ongeveer 10 trainees samenstellen. Door de inzet van een variëteit aan selectie-instrumenten proberen we die kandidaten te selecteren die de meeste eigenschappen bezitten die nodig zijn om een uitstekende overheidsjurist of wetgevingsjurist te worden, en daarnaast in staat zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden. De selectieprocedure bestaat uit 4 fasen.

1e fase: cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren
Het niveau van cognitieve capaciteiten, zoals logisch redeneren en probleemoplossend vermogen, behoort tot een van de beste voorspellers van werk- en studiesucces. Daarom vindt de cognitieve capaciteitentest al in de eerste selectieronde plaats. Met deze test worden het algemene niveau van cognitieve capaciteiten en de capaciteiten op het gebied van verbaal, cijfermatig en visueel denken onderzocht.
Ook vullen kandidaten in de eerste fase een persoonlijkheidsvragenlijst en een drijfverenvragenlijst in. De persoonlijkheidsvragenlijst toont de mate waarin een kandidaat over relevante eigenschappen en competenties van een wetgevingsjurist of overheidsjurist beschikt. Deze zijn vastgelegd in de competentieprofielen waarop ook de masteropleidingen zijn gebaseerd. De drijfverenvragenlijst onderzoekt welke waarden en motieven kandidaten sterk of juist minder sterk in hun werk nastreven. Het geeft een beeld van iemands motivatie en ambitie.

2e fase: studieresultaten, (werk)ervaring en juridische capaciteiten
In de tweede fase van de selectie staan studieresultaten (zowel cijfers als vakkenpakket), relevante (werk)ervaring en juridische capaciteiten centraal. De juridische capaciteiten worden in deze fase gemeten door het beantwoorden van vier juridische open vragen.

3e fase: competenties, ontwikkelcapaciteiten en juridische schrijfvaardigheid
De overgebleven kandidaten volgen een assessment, dat bestaat uit een interview en een simulatie. In het gestructureerde competentiegerichte interview met een psycholoog wordt de kandidaat bevraagd op competenties uit het functieprofiel middels de STARR-methodiek (STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie). Ook wordt het ontwikkelpotentieel van de kandidaat gemeten. Daarnaast wordt in een serie korte rollenspellen het werk en de context van de wetgevings-/overheidsjurist belicht en gezocht naar relevante competenties.
De juridische schrijfvaardigheid wordt gemeten door een juridische schrijfopdracht. De kandidaat krijgt de opdracht in een beperkte tijd een nota te schrijven over een ter plekke uitgedeelde casus. Aan de hand van dit stuk beoordeelt de Academie of de kandidaat in staat is om een gestructureerd en overtuigend betoog over een juridisch onderwerp te houden.

4e fase: goede jurist en goede ambtenaar
Voor de laatste selectieronde spreekt de kandidaat met twee selectiecommissies. De commissies bestaan uit leidinggevenden van juridische directies binnen de Rijksoverheid. Zij bevragen de kandidaten op juridische dilemma’s en vraagstukken uit de praktijk en beoordelen of zij hen goede juristen en goede ambtenaren vinden. 

Ten slotte
Zoals duidelijk mag zijn uit het bovenstaande organiseert de Academie jaarlijks een uitdagende selectieprocedure: niet alleen voor kandidaten, maar ook voor een groot deel van de staf van de Academie, die in de procedure een of meerdere rollen vervult. De Academie werkt in de selectie samen met een extern bureau: dit jaar is dat voor het eerst Leeuwendaal.

 

Delen