18 september 2013

Opening academisch jaar

Dinsdag 3 september is het academisch jaar van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen geopend. Na het welkom van de rector sprak o.a. de minister-president de trainees en andere genodigden toe in aanwezigheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Ook werd de scriptieprijs uitgereikt.

Sterke band met de praktijk en de wetenschap

De rector gaf aan dat de Academies de sterke band met het praktijkveld koestert, via:

  • het Academienetwerk;
  • de Curriculumcommissie;
  • de patroons;
  • de docenten uit de praktijk; 
  • en in het bijzonder de Deelnemersraad.

Daarnaast is van grote waarde dat vanuit het wetenschappelijke terrein docenten met een groot deskundigheidsprestige in onze programma’s optreden. Dit zorgt ervoor dat de traineeopleidingen, tevens masteropleidingen, en cursussen voldoen aan de hoogste eisen van praktijkgerichtheid en deskundigheid. Ongeveer 1000 wetgevings- en overheidsjuristen hebben dit jaar deelgenomen aan onze cursussen.

Actuele initiatieven

Ook vermeldde de rector enkele actuele initiatieven, zoals de bevordering van onderzoek en publicaties, de opleidingen voor Aruba en Sint Maarten, de masterclass i.s.m. VNG voor juristen van gemeenten en Rijk en tenslotte de Grondwetstrijd.

Thorbecke versus minister-president Rutte

Bij de aankondiging van de minister-president memoreerde de rector aan Thorbecke die wetgeving beschouwde als hoogste verrichting van de Staat. Hij vond het zo belangrijk dat hij het zelf wilde doen. Van Lochem toonde zich verheugd over het vertrouwen dat wetgevings- en overheidsjuristen inmiddels genieten. 

Gelukkig verschilt in dit opzicht de huidige minister-president met Thorbecke. Overigens zou de rector geen vergelijking met Thorbecke willen maken, nu een dergelijke vergelijking niet meer eervol is na het verschijnen van het boek van Van den Berg en Vis over de eerste 150 jaren parlementaire geschiedenis. 

Rutte: de juridische functie, een onmisbare schakel in de overheidsmachine

De minister-president noemde de juridische functie een onmisbare schakel in de overheidsmachine. Hij gaf aan dat wetten het belangrijkste product van de overheid zijn. Het zijn de resultaten waar het kabinet op wordt afgerekend en waarover zij elke vrijdag vergaderen in de Trêveszaal. “Wetten vormen de basis van onze rechtsstaat en van onze democratie.” 

Wetgevingsjuristen geven dus uitvoering aan de core business van de overheid, aldus de minister-president. Hij deelde zijn ervaringen met wetgeving als bewindspersoon en ging in op een viertal belangrijke eisen voor wetgeving: tempo, kwaliteit, samenwerking met beleid en zorgvuldigheid. Voor de kwaliteit van wetgeving en de juridische functie acht de minister-president de Academie van groot belang.

De volledige speech van de minister-president is online te vinden: speech minister president

Uitreiking Scriptieprijs

Tijdens de opening reikte juryvoorzitter Sylvia Wortmann de scriptieprijs uit. De Scriptieprijs van 2013 is gewonnen door Saskia van den Heykant – Berman met haar scriptie: 

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? 
Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde lid, WOB’.  

De prijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste afstudeerscriptie over een voor wetgeving relevant onderwerp. Dit jaar is het onderwerp van de scriptieprijs verbreed naar het recht vanuit overheidsperspectief. De scriptie is opgenomen in de publicatiereeks Recht en Overheid.

Scriptieprijswinnaar aan het woord 

Officiële opening en start 20 nieuwe trainees

De voorzitter van het bestuur van de Academies, Rein Jan Hoekstra, verklaarde het academisch jaar officieel voor geopend. Dit jaar starten 10 nieuwe trainees overheidsjuristen en 10 nieuwe trainees wetgevingsjuristen aan de traineeopleiding en in de praktijk. Daarnaast verwelkomen wij ook dit jaar weer de wetgevings- en overheidsjuristen voor deelname aan ons vernieuwde en steeds omvangrijkere cursusaanbod.

Delen