22 mei 2018

Jaarvergadering NVvW: Experimenteerwetgeving

Op 7 juni a.s. houdt de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving haar jaarvergadering. Het onderwerp is ‘Experimenteerwetgeving’. De vereniging heeft zes auteurs bereid gevonden om hierover preadviezen uit te brengen.

Sofia Ranchordás (adjunct-hoogleraar European and Comparative Public Law en Rosalind Franklin Fellow Rijksuniversiteit Groningen) bespreekt in haar preadvies het juridische kader van experimenteerbepalingen. In dit preadvies komen ook de methodologische en praktische uitdagingen van de uitvoering van experimenteerbepalingen aan bod. Met het oog op de verbinding tussen het verleden en de toekomst van experimenteerwetgeving komen ook vragen aan de orde als: Is experimenteerwetgeving een vorm van toekomstbestendige wetgeving? Creëren deze bepalingen ruimte voor innovatie? Leiden experimenteerbepalingen tot betere en evidence-based wetgeving?

Emma Cnossen en Lotte van der Laan (beleidsmedewerker resp. wetgevingsjurist bij het ministerie van BZK) gaan in hun preadviezen in op de vormgeving van wettelijke experimenteergrondslagen die ruimte bieden voor nog onvoorziene experimenten, zoals te vinden in bijvoorbeeld onderwijswetten, de Participatiewet en Omgevingswet. In hun preadvies bespreken zij het ter zake geldende wetgevingskwaliteitsbeleid en gaan zij in op de bestaande en voorgestelde wettelijke experimenteergrondslagen. Ook reflecteren zij op de verhouding tussen de wetgevingspraktijk en het wetgevingskwaliteitsbeleid.

Het derde preadvies wordt geschreven door Tim Buyse (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en Universiteit Gent), Peter Van Humbeeck (SERV en Universiteit Antwerpen) en Jeroen Van Nieuwenhove (Raad van State (België), afdeling wetgeving, en KU Leuven). Zij nemen als vertrekpunt het uitgebreide onderzoek dat door de SERV is uitgevoerd rond experimenteerwetgeving en uitmondde in een SERV-advies. Voorts bespreken zij onder meer de voor- en nadelen van werken met experimenteerwetgeving, waarbij zij in het bijzonder ingaan op legislatieve aspecten en mogelijke hindernissen, en hoe daarmee wordt omgegaan in Vlaanderen.

Tijdens de jaarvergadering presenteren de auteurs hun preadviezen. Rianne Jacobs (raadadviseur bij het ministerie van JenV en bijzonder hoogleraar Wetgeving en reguleringsvraagstukken aan de VU) en Florent van Gogh (wetgevingsjurist bij het ministerie van IenW) treden vervolgens op als referent. Daarna volgt de discussie met de zaal. Plaats van handeling is het Auditorium van het Ministerie van JenV. De bijeenkomst vangt aan om 14.00 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel. Inloop vanaf 13.45 uur. De ALV begint om 13.30 uur.

Leden kunnen zich aanmelden via de website van de NVvW. Nog geen lid? Meld je hier aan als nieuw lid.

Delen