6 juli 2017

Hoe verging het de academies in 2016?

Onlangs is het boekjaar 2016 van de Stichting Recht en Overheid (de stichting achter de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen) afgesloten. We hebben goede resultaten behaald in 2016. 

In vergelijking met de voorgaande jaren was er sprake van consolidatie en in enkele gevallen van groei. Er waren 20 plaatsen voor nieuwe trainees beschikbaar. De inhoud van de traineeopleiding is op enkele punten aangepast. In 2017 gaan wij daarmee voort en is daarnaast de accreditatie van onze masteropleidingen een belangrijke opgave.

De vraag naar cursussen voor ervaren juristen nam toe, zowel voor wat betreft het reguliere cursusaanbod als de maatwerkcursussen. Bij het regulier cursusaanbod werden nieuwe opleidingen ontwikkeld rond twee thema’s: ‘Vaardigheden’ en ‘Masterclasses voor leidinggevenden’. Bij ‘Vaardigheden’ zijn bijvoorbeeld cursussen gegeven als ‘Legal Visuals voor Rijksjuristen’, ‘Practical English’ en ‘Conflict Etiquette’. Bij het maatwerk merken de academies dat niet alleen departementen, maar ook steeds meer uitvoeringsorganisaties en toezichthouders ons weten te vinden. De vraag naar ‘Recht voor niet-juristen’ nam in 2016 opnieuw toe. We werken onder meer nauw samen met de Beleidsacademie van Veiligheid en Justitie. De leergang Wetgeving die wij hebben georganiseerd voor Aruba is in 2016 afgesloten met de certificaatuitreiking en een symposium.

In 2016 hebben we ook drie publicaties aan onze digitale publicatiereeks kunnen toevoegen en zijn wij daarnaast de schriftelijke publicatiereeks ‘Recht en Overheid’ gestart. 

De academies streven ernaar het ontmoetingspunt bij uitstek te zijn voor juristen in Den Haag. Afgaand op de zeer goed bezochte discussiebijeenkomsten, lezingen en expertbijeenkomsten en het toenemend gebruik van onze faciliteiten is dit in 2016 succesvol verlopen. 

De academies prijzen zich gelukkig met de belangstelling van velen. Onze dank gaat uit naar al degenen die het afgelopen jaar in uiteenlopende rollen als adviseur, patroon of docent een bijdrage leverden aan onze activiteiten. Van de zijde van de academies zullen wij ons blijven inspannen om zo goed mogelijk in de opleidingsbehoeften van juristen bij het Rijk te voorzien.

Delen