9 juli 2019

Een ‘carrière switch’: Zij-instromersopleidingen tot Wetgevings- en Overheidsjurist

Op 12 maart 2019 gingen onze nieuwe ‘Zij-instromersopleidingen’ van start. Deze opleidingen zijn bedoeld voor juristen, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen, die graag als wetgevingsjurist of overheidsjurist willen gaan werken. De opleidingen beginnen met een gezamenlijke module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist of overheidsjurist zijn toegespitst.

Wij stelden twee cursisten, Sander Laman Trip en Geertje Schilperoort een aantal vragen:

Sander Laman Trip, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Wat is uw professionele achtergrond?

Als afgestudeerd jurist civielrecht heb ik eerst bij de afdeling externe betrekkingen voor een oliemaatschappij in Parijs, Lissabon en Rotterdam gewerkt om vervolgens een aantal jaren in de Verenigde Staten als vlieger in de burgerluchtvaart door te brengen. Na de omzetting van de vliegbrevetten in het Verenigd Koninkrijk volgden de aanslagen in de Verenigde Staten, een wereldwijde vliegvrees tot gevolg hebbend, hetgeen tot faillissement van enkele grote luchtvaartondernemingen (en dus veel werkloze vliegers) leidde. In het besef dat ik niet snel emplooi in de luchtvaart zou krijgen, besloot ik naar juridisch werk te zoeken en een vrij-doctoraal internationaal recht te doen. De speurtocht naar werk heeft uiteindelijk tot een aanstelling als Rijksambtenaar geleid, geplaatst bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Welke variant van de opleiding heeft u gekozen? De Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist.

Waarom heeft u voor deze variant gekozen?
De NEa is zowel belast met de toezicht op de naleving als de handhaving van het systeem van handel in emissierechten en hernieuwbare energie vervoer, beide uitdrukkingen van het klimaatbeleid van de Europese Unie. Omdat de EU-wetgeving technisch van aard is, wordt de NEa veelal in een vroege fase van de totstandkoming van regelgeving betrokken. Voor het gedeelte hernieuwbare energie vervoer ondersteun ik de wetgevingsjurist van het ministerie. Door de technische inbreng volgens de Aanwijzingen voor de regelgeving te verwoorden, hoop ik zowel mijn collega bij het ministerie van dienst te zijn als het proces te versnellen.

Hoe heeft u de opleiding (tot nu toe) ervaren? Wat vindt u bijzonder interessant?
Ik ben tevreden met de praktijkgerichtheid van de opleiding. Zij verschaft in de eerste fase de theoretische achtergrond waarbinnen regelgeving tot stand komt, om in de tweede en derde fase de juridische, politieke en organisatorische context waarbinnen regelgeving ontstaat te ontsluiten. Bijzonder interessant vond ik het college politieke filosofie, dat ingaat op het conceptuele verschil tussen een rechtsstaat en een democratie. Dit geldt ook voor het eerste college wetgevingsprocedures, waarin een deskundige wetgevingsjurist van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de bekende stappen van de totstandkoming van wet- en regelgeving behandelt. Hierbij deelt hij zijn jarenlange ervaring en gaat hij in op de mogelijke procesversnellers en waarschuwt voor de mogelijke procesvertragers.

Geertje Schilperoort, Directie Wetgeving en Juridische zaken (EZK en LNV)

Wat is uw professionele achtergrond?
Voordat ik jurist werd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heb ik ruim 10 jaar op de rechtbank in Rotterdam gewerkt, de laatste 4 jaar als kort geding secretaris.

Welke variant van de opleiding heeft u gekozen?
In mijn huidige functie geef ik juridisch advies. Daar past de Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist het best bij.

Waarom heeft u voor deze variant gekozen?
Ik volg de cursus tegelijk met twee collega’s. Onze directeur informeerde ons dat deze opleiding nieuw was en bood ons de mogelijkheid de cursus te volgen.

Hoe heeft u de opleiding (tot nu toe) ervaren? Wat vindt u bijzonder interessant? 
De cursus is heel interessant: laagdrempelig en toch heel nuttig. Allerlei aspecten die passen bij het werken als overheidsjurist komen aan bod. Met name de eerste vier sessies waarin verschillende hoogleraren vanuit hun expertise over de politiek vertelden, vond ik boeiend. Qua inhoudelijke onderwerpen vond ik met name de middag over staatssteun nuttig.

Inmiddels hebben de cursisten een diploma uitgereikt gekregen en zijn zij in hun nieuwe functies aan de slag gegaan. Beide opleidingen worden nu eerst geëvalueerd om te bezien of zij structureel en in deze vorm zullen worden aangeboden. Houd dus vooral onze website in de gaten indien u hiervoor interesse heeft!

Delen