25 april 2016

Aankondiging Jaarvergadering Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid op 2 juni 2016

 

In het huidige tijdsgewricht zijn of worden op verschillende terreinen stelselwijzigingen doorgevoerd die gepaard gaan met majeure wetgevingsprojecten. Dergelijke projecten stellen bijzondere eisen aan de wetgeving en wetgever. Onder meer consultatie en interdepartementale coördinatie zijn bij dit type projecten een grote uitdaging.

Vanwege de stelselherzieningen die recent door het kabinet-Rutte II zijn doorgevoerd, heeft de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid dit als onderwerp van de Jaarvergadering 2016 gekozen. De vereniging heeft uit de ministeries van VWS (Jeugdwet, Wmo 2015 en Wlz) en IenM (Omgevingswet) auteursteams bereid gevonden hierover een preadvies te schrijven. Prof. mr. Roel Bekker reflecteert in zijn preadvies met iets meer afstand op stelselherzieningen, waarbij hij ingaat op stelsels in het algemeen, hun totstandkoming, herziening of afschaffing. Naast een beschouwing geven de preadviezen ook aandachtspunten en suggesties voor de toekomst voor de actoren in dergelijke stelselherzieningen.

Doelgroep:  Voor deelname zijn lidmaatschap en aanmelding vereist. Aanmelden voor het lidmaatschap en voor de Jaarvergadering kan via info@verenigingvoorwetgeving.nl

Datum:         donderdag 2 juni 2016, inloop vanaf 14.15 uur, vergadering van 14.30-17.00 uur

Plaats:          Balzaal in Paleis Kneuterdijk, ingang aan de Paleisstraat 1 (tegenover paleis Noordeinde)

 

Delen