Week van de Rechtsstaat: Rechtsstaat & vermogensongelijkheid

« terug naar overzicht

Datum
2 juni 2023

Aantal deelnemers: maximaal 70
Locatie: het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147 te Den Haag

Inloop een half uur voorafgaand aan het symposium

Programma


Moderator: Monique Wesselink (Programmamanager Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen), Mike Keesman (Projectleider doenvermogentoets)


Opening


Inleiding

Henk Kummeling Voorzitter Staatscommissie rechtsstaat (rector magnificus Universiteit Utrecht, Universiteitshoogleraar Vergelijkend constitutioneel recht)

De eind 2022/begin 2023 ingestelde Staatscommissie rechtsstaat heeft de opdracht om vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat te analyseren. Op basis daarvan komt de commissie met voorstellen voor de versterking van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht in Nederland. Juni 2024 zal de staatscommissie onder leiding van prof. dr. Henk Kummeling haar advies uitbrengen met daarin concrete maatregelen om de drie staatsmachten zowel apart als in onderlinge samenhang te versterken. Doel is verbetering van de bescherming van de positie van de burger in de verhouding tot deze drie staatsmachten.


Hoe sociaal is onze rechtsstaat?  

Ingrid Leijten (Hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht Tilburg University)

Hoe sociaal is onze rechtsstaat? In deze bijdrage zal worden stilgestaan bij de relatie tussen de rechtsstaat en het thema vermogensongelijkheid als onderdeel van bredere sociaaleconomische problematiek. Daarbij wordt gekeken naar de rol van sociale grondrechten, en een antwoord geformuleerd op de vraag of en hoe deze – al dan niet met behulp van rechterlijke toetsing – een rol spelen bij het terugdringen van vermogensongelijkheid. Maar niet alleen over de band van grondrechten kunnen de rechtsstaat en de constitutie van belang zijn voor het erkennen en aanpakken van ongelijkheid. Met ervaringen als de toeslagenaffaire en de Covid-19-pandemie vers in het geheugen, zal Leijten beargumenteren dat op dat punt in Nederland nog een wereld te winnen is.


Welke specifieke vaardigheden kunnen mensen die opgroeien in stressvolle omstandigheden ontwikkelen en wat zijn daarvan de gevolgen voor beleid? 

Willem Frankenhuis (Universitair hoofddocent Universiteit Utrecht)

Mensen die opgroeien in stressvolle omstandigheden lopen niet alleen risico op littekens, maar kunnen ook specifieke vaardigheden ontwikkelen. Niet ondanks, maar juist als gevolg van hun leefomstandigheden. Dat aspect wordt in de wetenschappelijke literatuur nog weinig belicht. Die specifieke vaardigheden kunnen bestaan uit ‘krachten’, die juist door tegenspoed worden versterkt en ‘strategieën’, manieren van beslissen die inspelen op de mogelijkheden en beperkingen van stressvolle omstandigheden. In deze lezing bespreekt Frankenhuis actueel onderzoek naar deze ontwikkelingsaanpassingen, inclusief de implicaties daarvan voor beleid.


Persoonlijk verhaal

Charisma Hehakaya (onderzoeker UMC Utrecht, oprichter Eerste Generatie Fonds)

Tien jaar geleden had Hehakaya niet verwacht dat zij naar de universiteit zou gaan en al helemaal niet dat zij een promotieonderzoek zou afronden. Hehakaya heeft het Eerste Generatie Fonds en ‘University Pioneers’ opgericht om eerste-generatie studenten beter wegwijs te maken in hun studieloopbaan en te stimuleren het beste uit hun talenten te halen. Door haar persoonlijke ervaringen en lessen is ze gedreven om kansenongelijkheid in onderwijs, zorg en wetenschap te bestrijden.


Vragen van en dialoog met de deelnemers


Borrel

 

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via stichtingrechtenoverheid@acwet.nl